นครสวรรค์-นายกอบจ. ขึ้นเวทีร่วมอภิปราย หัวข้อ “ความร่วมมือพลังบวร 7 โครงการ”

นครสวรรค์-นายกอบจ. ขึ้นเวทีร่วมอภิปราย หัวข้อ “ความร่วมมือพลังบวร 7 โครงการ”

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้รับเชิญจากพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณำระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ให้เข้าร่วมอภิปราย หัวข้อ “ความร่วมมือพลังบวร 7 โครงการ” ในการประชุมแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยใช้กลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีพระสังฆาธิการ 200 รูป เข้าร่วมรับฟังการเสวนา มีผู้ร่วมเสวนาจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นพ.เอกรินทร์ อุ่นอบ ผอ.สปสช.เขต 3 นครสวรรค์, พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์, นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์, นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น
          ในการเสวนาครั้งนี้ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี ได้มอบนโยบายว่า การขับเคลื่อนโครงการเยี่ยมเยียนและการบริบาลพระภิกษุไข้ หรือผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ของหน่วย อ.ป.ต. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการ “ พระบริบาลภิกษุไข้ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ในปี พ.ศ.2566 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยใช้กลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2567 ใน 3 โครงการ 3 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1, 2 และ 4
          ภายในงานมีการเสวนาความร่วมมือพลังบวร 7 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะด้วยพลังบวรโดยใช้กลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)
2. โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส)
3. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5
4. โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
5. โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
6. โครงการศึกษาสงเคราะห์เพื่อชุมชน
7. โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อชุมชน
          โดย นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมเสวนา โครงการศึกษาสงเคราะห์เพื่อชุมชน ซึ่ง อบจ.นครสวรรค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือนิสิต, ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในกิจกรรมต่างๆ และให้การสนับสนุน ส่งเสริมพระภิกษุ – สามเณรด้านการศึกษา แผนกธรรม – บาลี – สามัญ อย่างต่อเนื่อง นายก อบจ.นครสวรรค์กล่าวว่า “นอกจากทุนการศึกษาแล้ว อบจ.นครสวรรค์ พร้อมที่จะสนับสนุนด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้วัด ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังบวร ต่อจากนี้จะเกิดภัยแล้งอีก 5 ปี วัดไหนที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ อบจ.นครสวรรค์ ยินดีที่จะไปขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ และอบจ.นครสวรรค์ มีองค์ความรู้ลงไปพื้นที่ชุมชนต่างๆ เช่นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, การไปพัฒนาศูนย์การเรียนรู้, สายพันธุ์ข้าวที่ต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะการศึกษาไม่ได้หมายถึงแค่ในรั้วสถาบันเพียงอย่างเดียว มันต้องรวมไปถึงการศึกษานอกรั้วสถาบันด้วย อันไหนที่ไม่มี เราสามารถไปกระตุ้นหนุนเสริม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมูลค่า ไปกระตุ้นหนุนเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างที่ไปขัดขวางการสร้างนวัตกรรม ทำอย่างไรจึงจะไปเปลี่ยน Mindset ได้ การที่ไปสร้างความรู้ในชุมชนไม่ใช่เรื่องปริญญาบัตร มันเป็นความรู้เพื่อการประกอบอาชีพด้วย”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!