นครสวรรค์-ประกาศผลสอบการแข่งขันสารานุกรมไทย

นครสวรรค์-ประกาศผลสอบการแข่งขันสารานุกรมไทย

นครสวรรค์-ประกาศผลสอบการแข่งขันสารานุกรมไทย

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล ประธานเขตพื้นที่สารานุกรมไทย จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ และสโมสรไลออนส์บึงบอระเพ็ดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจัดการสอบแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 มีทั้งระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลง และคณะกรรมการได้ตรวจข้อสอบและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว
           ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ คือ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.หนองบัว มี เด็กชายจิรัฏฐ์ ทองรัตนะ เด็กหญิงพิชามญธ์ เกขุนทศ เด็กหญิงกัญญารัตน์ คมชัยภูมิ โดยมี นางอัมพร เอี่ยมสมบูรณ์ เป็นครูผู้ควบคุม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านซับผักกาด อำเภอพยุหะคีรี มี เด็กชายยศพล ชำนาญพนา เด็กหญิงวรการต์ื วงษ์สุวรรณ เด็กหญิงวรชญา ยิ้มเอศ โดยมี นายชวลิต กลิ่นจันทร์ ครูผู้ควบคุม
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ คือ เด็กหญิงกานพิชชา ขยันกิจ เด็กชายปุญญพัฒน์ วิริยะศาลชัย เด็กชายภูริช แก้วชิงดวง โดยมี นางวิสา จันทร์ศรีและนางสุวรรณี ภัทรปัญจพร เป็นครูผู้ควบคุม
อันดับ 4 โรงเรียน อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ อำเภอตาคลี อันดับ 5 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) อำเภอไพศาลี
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มี เด็กหญิงคูณข้าว แน่นอุดร เด็กหญิงจิรัชญา โพธิ์ทัย โดยมี นางสาวนิอร ไชยสุนทร และ นางสาวกมลพร เชื้อจีน เป็นครูผู้ควบคุม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ มี เด็กชายกานต์นที แตงร่ม เด็กหญิงนรม จริยาคุณา เด็กหญิงพัสวิญาพรรณ สมพงษ์ โดยมี นางสาวฤดี มาศบุญธรรม เป็นครูผู้ควบคุม
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนครสวรรค์ มี เด็กหญิงโชษิตา แขวงนคร เด็กหญิงอารดา อินทน และเด็กหญิงพัชรวรรณ พรมพิทักษ์ โดยมี นางเสาวรส แขวงนคร เป็นครูผู้ควบคุม
อันดับ 4 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อันดับ 5 โรงเรียนวัดหนองปลิง
             ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ เกียรติคุณ เงินรางวัล คือ 3,000 2,000 และ 1,000 บาท ตามลำดับ ส่วนโรงเรียนที่ได้รางวัลที่ 1 ถึงที่ 5 จะเป็นตัวแทน จังหวัดนครสวรรค์ทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!