เชียงใหม่-สำนักงาน ป.ป.ท.ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

เชียงใหม่-สำนักงาน ป.ป.ท.ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่
                 ,ศราวุธ เจิมจันทร์
ขอบคุณข้อมูล:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

                   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนแก่นักลงทุนต่างชาติ

                    วันนี้ (14 ก.ย. 63) ที่ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ นานภูมิวิศาล เกษมสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ
                   ด้วยปัญหาการทุจริตในภาครัฐส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยตั้งเป้าหมายภายใต้แนวทาง “โกงเก่าต้องหมดไป โกงใหม่ต้องไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกง” ซึ่งภาคประชาชนและภาคเอกชน เป็นภาคีเครือข่ายสำคัญที่จะต้องสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย หรือ Corruption Perception Index (CPI) และเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ จากการใช้อำนาจหน้าที่และดุลยพินิจในการอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม
                ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในภาครัฐ มีการใช้ช่องว่างและโอกาสของกฎหมายและอำนาจหน้าที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายในการประกอบธุรกิจโดยสำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในปัจจุบัน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้นักลงทุนหรือผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมต่อไป
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!