เชียงใหม่​-ทม.แม่เหียะคว้าที่1ธรรมาภิบาล

เชียงใหม่​-ทม.แม่เหียะคว้าที่1ธรรมาภิบาล

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

                    เคาะแล้วรางวัลธรรมาภิบาล ปี 63 ทม. แม่เหียะที่ 1 อปท. โดดเด่นระดับประเทศ จากสำนักนายกรัฐมนตรี

                     จากประกาศ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี วันที่ 14 กันยายน 2563 ตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประกาศลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 178,200,000 บาท และได้มีคำสั่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 คณะนั้น
                   บัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศผลการคัดเลือก จำนวน 219 รางวัล โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับรางวัลที่ 1 องค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) เงินรางวัล 5,000,000 บาท
                โดยรางวัลดังกล่าวคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ชี้วัดและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทดีเลิศ 2. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น 3. เทศบาลตำบล ประเภทโดเด่น 4. องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น 5.องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภททั่วไป 6. เทศบาลขนาดใหญ่ประเภททั่วไป 7. เทศบาลตำบลประเภททั่วไป 8. องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป โดยครั้งนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งประเมินในประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภทโดดเด่น พร้อมกับส่งนวัตกรรมโดดเด่น ได้แก่ นวัตกรรมการบริการภาครัฐแนวใหม่ ภายใต้ แม่เหียะ สมาร์ทซิตี้ นำเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Maehia 5s Together ก้าวล้ำ นำสมัย มิติใหม่ ของบริการ” มาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อลดขั้นตอนระบบราชการ ให้มีความรวดเร็ว ฉับไว เข้าถึง อาทิ ศูนย์บริการเป็นเลิศเทศบาลเมืองแม่เหียะ และฐานข้อมูลอัจฉริยะ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการบริการประชาชนภายใต้ ภาครัฐแนวใหม่ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศมาครอง
                        นอกจากนี้ยังมี ยังมีองค์กรส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ได้รับรางวัลอื่นๆ ตามประกาศ รวม 54 รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าสู่รอบประเมินในรอบสุดท้าย จำนวน 62 รางวัล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 103 รางวัล สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท จะต้องไปแสดงผลงาน และรับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ต่อไป
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!