อุดรธานี-อบจ.เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร “เก่งและดี”รุ่นที่ 2

อุดรธานี-อบจ.เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร “เก่งและดี”รุ่นที่ 2

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ ,ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

                     อบจ.อุดรธานี จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 2 ให้มีความรู้ ความชำนาญ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม “เก่งและดี” เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและประชาชนในชาติ

                      วันที่ 22 ส.ค.63 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี” รุ่นที่ 2 ณ ห้องอุดรธานี 1 โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
                    ทั้งนี้ได้มีการจัดการอบรมมาก่อนนั้นแล้วจำนวน 1 รุ่น อบรมระหว่างวันที่ 15 -16 ส.ค.2563ที่ผ่านมา และใน รุ่นที่ 2 นี้ได้จัดอบรมจำนวน 2 วันเช่นเดิมคือ ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค.2563 มีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ส่งบุคลากรครู เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 กว่าคนเข้าร่วม จาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม โรงเรียนชัยนาคำวิทยา โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม และโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ ส่วนรุ่นที่ 3 จะจัดอบรมในครั้งต่อไปคือ อบรมระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค.2563
                   กลุ่มเป้าหมายคือคณะครู และบุคลากรโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการคัดกรองนักเรียน การใช้เครื่องมือช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันปัญหาในวัยเรียน และแนวทางการพัฒนานักเรียนให้ได้รับวิชา ความรู้เต็มศักยภาพมากที่สุด สำหรับผู้ผ่านการอบรมก็จะสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                  นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวตอนหนึ่งว่า “คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.ต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ต้องมีความรู้ มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน และประชาชนทั่วไป ถึงจะอ้างได้ว่า เป็นครูที่ดี ให้คนในสังคมได้ภาคภูมิใจ นี่คือบทบาทหนึ่งของ อบจ.อุดรธานี ที่จะเติมเต็มและเพิ่มศักยภาพให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความชำนาญตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ”
                 นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สนิท วงศ์แสงตา นายภคพล โคตรชุม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!