สระบุรี-สนง.ที่ดินฯร่วม”รณรงค์ประชาสัมพันธ์เเพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

สระบุรี-สนง.ที่ดินฯร่วม”รณรงค์ประชาสัมพันธ์เเพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยไม่ได้ลดน้อยลง แม้หน่วยงานภาครัฐจะทุ่มเทกำลังเข้าสกัดกั้น ปราบปราม จนสามารถจับกุมและยีดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมียาเสพติดอีกจำนวนมากที่หลุดรอดและแพร่ระบาดไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้ง จำนวนหนึ่งก็ส่งออกไปจำหน่ายอีกหลายประเทศ ทำให้ยาเสพติดส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วโลก
                 นอกจากนี้การแพร่ระบาดของยาสพติดยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสังคม ชุมชนในวงกว้างทุกจังหวัด และส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องมาจากยาเสพติดหลายพื้นที่ ทั้งนี้ทางรัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ดังนั้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
              ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศ การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยากประชาชนในพื้นที่จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมจึงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ชุมชน

             ในนาม สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ประชาสัมพันธ์เเพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” และขอให้ทุกคนช่วยกันแสดงพลังของคนในชาติด้วยเจตนารมย์ที่จะรวมพลังกันเอาชนะยาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน ชุมชน ของท่าน เพื่อให้ลูกหลานของพวกเรามีอนาคตที่สดใส อยู่ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!