ร้อยเอ็ด-คลังจังหวัดจัดฝึกอบรมโครงการ คบจ.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรม บ้านปรางค์กู่

ร้อยเอ็ด-คลังจังหวัดจัดฝึกอบรมโครงการ คบจ.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรม บ้านปรางค์กู่

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ คบจ. ร้อยเอ็ดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรม บ้านปรางค์กู่ ส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์ภู่ อำเภอธวัชบุรี สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์กู่ เข้าร่วมกิจกรรม
               นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบกิจการโฮมสเตย์และการบริหารจัดการ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based) โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
              คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เห็นความสำคัญของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐ กิจ โดยนำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานสร้างอาชีพและบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและนำมาซึ่งรายได้สู่ชุมชน จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ คบจ.ร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
               คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดทำอุโมงค์น้ำและประดับไฟในงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี 2567 บริเวณพื้นที่ปรางค์กู่ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 และการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการประกอบกิจการโฮมสเตย์ การบริหารจัดการกิจการและการขอรับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Home Stay) รวมทั้งการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์กู่ สามารถจัดตั้งโฮมสเตย์และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน มีการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
             กำหนดการฝึกอบรม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์กู่ จำนวน 50 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด เป็นผู้ให้ความรู้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!