ชุมพร-กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร”

ชุมพร-กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร”

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

             ค่ำวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี พ.ศ.2566 โดยกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติทั่วประเทศ เพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผู้มาเยือน ได้ศึกษาเรียนรู้อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน
              นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร เปิดเผยว่า ชุมชนบ้านปากน้ำชุมพร ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีทั้งประชาชนชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และพี่น้องชาวเมียนมา อาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพการทำประมงแบบดั้งเดิม มีการสืบสาน รักษา ต่อยอดวิถีชีวิต และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนฯ
             ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ชุมชนได้นำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มานำเสนอหลากหลายภูมิปัญญา อาทิ การสาธิตทำผ้าบาติกสีผ้าจากธรรมชาติ การสาธิตการประกอบอาหารที่มีวัตถุดิบเป็นอาหารทะเลมาทำเมนูอาหารคาวและอาหารหวาน รวมถึงอาหารพื้นถิ่นที่หลากหลายเมนู อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความโดดเด่น อาทิ เกาะมัตตะโพน จุดชมวิวเขามัทรี วิถีชีวิตประมงแบบดั้งเดิม กิจกรรมการท่องเที่ยวการตกปลาตกหมึก รวมทั้งศึกษาแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์แหล่งปูม้า โดยกิจกรรมทั้งหมด ชุมชนฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งถือได้ว่า เป็นโอกาสที่ดี ในการพัฒนาชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
            ด้านนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ยินดีที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี พ.ศ.2566 กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการยกระดับชุมชนคุณธรรมฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2564 จนถึงปัจจุบัน
            โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติทั่วประเทศ จำนวน 76 ชุมชน ให้เหลือ 10 ชุมชน เพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผู้มาเยือน ได้ศึกษาเรียนรู้อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเปิดกิจกรรมนี้ไปแล้ว 5 ชุมชน จาก 10 ชุมชน โดยชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร เป็นชุมชนที่ 6 ซึ่งภาพที่ปรากฏในวันนี้ แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เป็นชุมชนที่มีผู้นำ “พลังบวร” และเครือข่ายในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง คนในชุมชน มีความสุข มีความรักสามัคคีมีการอนุรักษ์สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชน ที่มีศักยภาพมีคุณภาพ และมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ สามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน ต่อไป//ประสิทธิ์/ชุมพร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!