นครปฐม-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

นครปฐม-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                  วันที่ 7 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ครัวเรือน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด นำถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
                   นายนพดล คำนึงเนตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ได้เกิดสถานการณ์อัคคีภัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 20.50 น. เป็นบ้านพักอาศัยของนายชุมพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เลขที่ 163 หมู่ที่ 11 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน ส่งผลให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง

                  นอกจากนี้ ได้เกิดสถานการณ์อัคคีภัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 02.30 น. เป็นบ้านพักอาศัยของ นางสาวเบญจวรรณ สิทธิกัน เลขที่ 129 หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน ส่งผลให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน ส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและกำลังใจเป็นอย่างมาก
                  โอกาสนี้ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางเลน ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเสียหายทั้งหลัง ครัวเรือนละ 10,000 บาท และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนรปฐม ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครัวเรือนละ 3,000 บาท
                 สำหรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ อย่างทันท่วงที ตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และเด็กที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลา 58 ปี ดังพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงวางราก ฐานการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงห่วงใยผู้ประสบสาธารณภัย และทรงรับสั่งให้นำการช่วยเหลือ ส่งกลับประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!