ร้อยเอ็ด-สหกรณ์จังหวัดฯ จัดงาน 7 มิถุนายน “วันสหกรณ์นักเรียน”

ร้อยเอ็ด-สหกรณ์จังหวัดฯ จัดงาน 7 มิถุนายน “วันสหกรณ์นักเรียน”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อวันที่ 7 มิถุนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพ ที่ 165 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
            นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน ปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมถึงให้ได้รับโอกาสและเรียนรู้ฝึกฝทักษะและพัฒนาตนเอง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน ฝึกการวางแผน ร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหาตามแนวคิดและวิธีการของสหกรณ์ต
            กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การตอบปัญหาชิงรางวัล การวาดภาพ และการเขียนเรียงความและ เกมส์แจกรางวัล เป็นต้น ชมนิทรรศการของหน่วยงานส่งเสริมให้มีการปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมการจัดกิจกรรมด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกิจการสหกรณ์ให้กับเยาวชนนักเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!