อุดรธานี-ปลัด มท.พร้อม ผู้ว่าฯ และภาคีเครือข่าย ร่วม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”งานเฉลิมพระเกียรติฯ

อุดรธานี-ปลัด มท.พร้อม ผู้ว่าฯ และภาคีเครือข่าย ร่วม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”งานเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

         ที่บริเวณลานชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
         นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ถวายธูปเทียนแพ และกล่าวถวายอศิรวาทราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาด ไทย และคณะ ร่วมรับชมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ โดยโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านเหล่า) เทศบาลนครอุดรธานี การแสดงชุด “เทโวโรหณะ” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และรับชมการแสดงโขนชุด “พระรามราชจักรีคืนทาณีศรีอโยธยา” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยอุตสาหะโดยไม่ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย พระองค์ทรงเป็นหลักชัยของ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการทุกประเภททั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ ในการทำหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ทุกชาติพันธุ์ ทุกศาสนา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน นับเนื่องแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อเกิดประโยชน์อันไพศาลแก่ผืนแผ่นดินไทย
          เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
          ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศและทั่วโลก ได้ร่วมการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการร่วมกันสวมใส่เสื้อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเสื้อผ้าไทยสีเหลือง ประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยประดับเข็มตราสัญลักษณ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป และร่วมกันน้อมนำพระราชจริยวัตร ด้วยการมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันตลอดทั้งปี 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!