ร้อยเอ็ด-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของพื้นที่ กลุ่มอำเภอที่ 3

ร้อยเอ็ด-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของพื้นที่ กลุ่มอำเภอที่ 3

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของพื้นที่ กลุ่มอำเภอที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

             โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ อาจสามารถ พนมไพร หนองฮี และโพนทราย เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น
             นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของพื้นที่ฯ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 อำเภอ ดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอ
            เพื่อชี้แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!