ร้อยเอ็ด-ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยเอ็ด-ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และชุดปฏิบัติการประจำตำบล เข้าร่วมพิธี โดยใช้อำเภอธวัชบุรีเป็นต้นแบบนำร่อง
             นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดำเนินงานในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเด็ดขาด ให้มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดเป็นพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จำนวน 25 จังหวัดโดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายจึงมีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการป่องกันและแก้ไขปัญหายาเสพระยะเร่งด่วน ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 ชุด จำนวน 800 คน เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
               นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมกล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายจึงมีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บัญชาการมณฑล-ทหารบกที่ 27 และรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นผู้ควบคุมติดตามการทำงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
                 กิจกรรมในครั้งนี้ก่อนพิธีปล่อยแถวได้มีการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วน การซักซ้อมแผนการดำเนินงาน โดยนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย คณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของอำเภอธวัชบุรี อำเภอนำร่องต้นแบบ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!