อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ”CEFR”

อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ”CEFR”

โปรแกรม"English discoveries"

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

 “โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับสังคม ในศตวรรษที่ 21

            ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยโปรแกรม English discoveries ภายใต้ “โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับสังคม ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2567” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ จึงได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน โดยมีทักษะ๓ ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะไวยากรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
            สำนักวิทยบริการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลคะแนนสอบของนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป พร้อมทั้ง จัดเตรียมโล่รางวัลและของรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยการ จัดสอบในครั้งนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทั้งหมด 12 คน โดยแบ่งตามระดับที่สูงสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง 6 คน ทักษะด้านการอ่าน 2 คน และทักษะด้านไวยากรณ์ 4 คน
            จากนั้น ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มอบโล่รางวัล “โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับสังคมในศตวรรษที่ 21″ ให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทั้งหมด 12 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!