นครปฐม-รองผู้ว่าฯประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนัก..!!

นครปฐม-รองผู้ว่าฯประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนัก..!!

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

               วันนี้ (1 มิ.ย. 67) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครนครปฐม สทนช.ภาค 2 ตำรวจภูธรจังหวัด โครงการชลประทานนครปฐม แขวงทางหลวงนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์ ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้
                1.ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขปัญหา โดยเทศบาลนครนครปฐม แขวงทางหลวงนครปฐม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้ร่วมกันขุดลอกท่อระบายน้ำก่อนมีสถานการณ์ดังกล่าว และเมื่อเกิดสถานการณ์ก็ได้เร่งดำเนินการระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำแล้ว ส่วนของตำรวจภูธรจังหวัด เทศบาลนครนครปฐม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรแก่ประชาชน ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                2. ภายหลังการประชุม (เวลา 13.00 -18.00 น.) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำ ได้แก่ สทนช.ภาค 2 โครงการชลประทานนครปฐม อำเภอสามพราน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และนายก อบต.บางช้าง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางระบายน้ำ เพื่อวางแนวทางการระบายน้ำ สรูปได้ 2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 ระบายน้ำลงคลองเจดีย์บูชาและคลองบางแก้ว โดยต้องกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเส้นทางผ่านน้ำ เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางลำน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนและเนื่องจากปลายน้ำ ณ แม่น้ำท่าจีน ทั้งคลองเจดีย์บูชา และคลองบางแก้ว ระดับน้ำเต็มตลิ่ง ส่งผลให้เกิดการชะลอในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน
              แนวทางที่ 2 ให้เร่งดำเนินการสูบน้ำ ผันน้ำ ทอยน้ำ ไปลงสู่คลองบางระกำ จากตำบลบางแขม ตำบลถนนขาด ตำบลห้วยจรเข้ ผ่านประตูระบายน้ำป่าผี ลงสู่ช่องทางระบายน้ำ คสล. ตำบลพะเนียด (กว้าง 8 เมตร) ต่อไปยังประตูระบายน้ำบ่อตะกั่ว (กว้าง 4 เมตร) และต่อไปที่ประตูระบายน้ำบางระกำ (กว้าง 4 เมตร) โดยสิ้นสุดที่ประตูระบายน้ำคลองจินดา ซึ่งก่อนถึงประตูระบายน้ำคลองจินดาระยะทางประมาณ 800 เมตร มีสะพานข้ามคลองจินดา สภาพเป็นคอขวด ส่งผลให้ระบายน้ำได้ช้า ทั้งนี้สะพานก่อสร้างไม่เต็มพื้นที่กว้างไม่เต็มลำน้ำ ความกว้างประมาณ 40 เมตร สะพานกว้าง 14 เมตร จึงขอให้นายก อบต.บางช้าง และเจ้าหน้าที่โครงการประตูระบายน้ำคลองจินดา ยกบานประตูเร่งระบายน้ำ เนื่องจากปลายคลองจินดาที่ประตูระบายน้ำแห่งนี้ แม่น้ำท่าจีนต่ำกว่าตลิ่งที่ระดับ 1.6 เมตร และกรณีน้ำทะเลหนุนสูงสุดในช่วงนี้ เวลาประมาณ 03.00 น. ณ ตลิ่งแม่น้ำท่าจีนจุดนี้ก็ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งถึง 80 ซม. ให้เปิดประตูระบายน้ำตลอดเวลา กรณีน้ำทะเลหนุนระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งก็ให้ปิดบานประตูและให้เดินเครื่องสูบน้ำ อัตรา 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่องทันที
               ทั้งนี้ ประตูระบายน้ำป่าผี บ่อตะกั่ว บางระกำ ซึ่งกว้าง 4 เมตร ให้ประสานผู้ถือกุญแจเปิดประตูระบายน้ำด้วย และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทางน้ำไหลผ่านเร่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามอำนาจหน้าที่ โดยให้นายอำเภอพื้นที่ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน กำกับดูแลและรายงานให้จังหวัดทราบ อนึ่ง ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม แจ้งข่าวสารสื่อมวล ชนทุกช่องทาง สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!