อำนาจเจริญ- จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

อำนาจเจริญ- จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

                (30 พ.ค.67) เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยมี ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
                 ตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุข วางรากฐานการพัฒนาประเทศทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2436 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้อง ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2469 และทรงพระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ จนสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2484 ขณะมีพระชนมายุ 48 พรรษา
                พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และศาสนา การพัฒนาการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ทรงสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ทรงประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ทรงโปรดให้สร้างหอพระสมุด
               สำหรับพระนครเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าศึกษาได้อย่างเสรี องค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 30 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” อันเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!