ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมไพร และอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามตรวจสอบการชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสมาชิกลูกหนี้ให้สามารถชำระหนี้ได้
            นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีหรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
            นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ครั้งนี้ คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกลูกหนี้ที่มีสิทธิ และประสบปัญหาด้านการเงิน จนเป็นเหตุไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา
            อาทิ มาตราการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการไกล่เกลี่ย การปรับโครงสร้างหนี้ และการบังคับคดี สร้างความเข้าใจแก่สมาชิกลูกหนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของแต่ละกลุ่ม ให้เป็นไปตามขั้นตอนการกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการลดปัญหาหนี้ค้างชำระในปัจจุบันและอนาคต และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ เพื่อลดปัญหาหนี้ค้างชำระ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
           ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้ให้คำแนะนำวิธีการบริหารจัดการภายในกลุ่มของสมาชิกลูกหนี้ที่ค้างชำระ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้ ของแต่ละกลุ่ม โดยได้เสนอทางเลือกในการชำระหนี้ที่เหมาะสมให้กับลูกหนี้แต่ละราย เพื่อลดปัญหาหนี้ค้างชำระในปัจจุบันและอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!