กาญจนบุรี-สสจ.ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน

กาญจนบุรี-สสจ.ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ. ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ
               ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ลงนามประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกัน ตามที่ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
               โดยมีแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง สงบสุขร่มเย็น มีจิตสำนึก ร่วมกัน สร้างสังคมคุณธรรมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและน่าอยู่ ภายใต้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
              ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดกาญจนบุรี ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกาญจนบุรี การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี การลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยไม่ถือเป็นวันลา รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 9 มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ในเดือนพฤษภาคม 2567 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจ สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
           สรุปประเด็นการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี สรุปสถิติการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ปี 2562-2566 แนวทางการดำเนินการออกเอกสารประจำตัวของแรงงานสัญชาติลาว ย้ายศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดกาญจนบุรี การดำเนินการขอรับ – ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย กำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนด เครื่องมือวิธีการทำการประมง ข่าวสารอาสาสมัครดิจิทัล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!