สระบุรี-คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด ชมรม”TO BE NUMBER ONE”

สระบุรี-คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด ชมรม”TO BE NUMBER ONE”

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

                    วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าทีมนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
                 โดยมีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้เชี่ยวชาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญ อดีตผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ติดตามประเมินผล
                  ตลอดระยะเวลา ๒๒ ปี จังหวัดสระบุรี น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้วิสัยทัศน์ “…จังหวัดสระบุรี… มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม องค์ความรู้ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเป็นจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบของประเทศ…” โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้สมาชิกมีความรอบรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมขีดความสามารถชมรมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ครบวงจร,ใช้หลักปฏิบัติยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุม ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศนโยบายจังหวัดในการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและใช้กลไกอำเภอ TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับท้องถิ่น
                 ตลอดจนนำรูปแบบการจัดการเชิงระบบมาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมโยงด้านทรัพยากรของภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน มีการจัดทำแผนพัฒนาระดับจังหวัด อำเภอ ที่สอดคล้องความต้องการของสมาชิก และสร้างขวัญกำลังใจโดยการเยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลงานตามเป้าหมาย และมุ่งต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!