อยุธยา-สืบสานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง

อยุธยา-สืบสานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มอบให้ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสืบสานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เกษตรกร เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน
               นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ผันน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ที่ดินส่วนพระองค์ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ราษฎรที่ถูกน้ำท่วม และเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนา ของเกษตรกรบริเวณทุ่งมะขามหย่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง พระราชทานขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพันวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปีพุทธศักราช 2554 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้กำหนดจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่องขึ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี
                ทางด้าน ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง” ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง พระราชทานขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในปี 2554 และในโอกาสนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปลูกข้าวในที่ ดินส่วนพระองค์ทุกวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี และได้พัฒนาเป็นแปลงนาสาธิตให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้มาศึกษาและนำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2558 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาส่วนพระองค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะนำทูลเกล้าถวาย เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย และในปีนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข95 (ดกเจ้าพระยา) นั้นมีลักษณะทั่วไป คือ เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 95 – 100 วัน ความสูง 110 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้างแข็ง รวงแน่นปานกลาง คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย มีปริมาณอมิโลสสูง ร้อยละ 29.78 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 885 กก/ไร่ มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุดถึง 1,213 กก/ไร่ ต้านทานต่อโรคไหม้ และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีพื้นที่แนะนำสำหรับการปลูกคือ พื้นที่นาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!