ราชบุรี-เปิดงานรวมพลังคนราชบุรีไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง..!!

ราชบุรี-เปิดงานรวมพลังคนราชบุรีไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง..!!

ภาพ-ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดงานรวมพลังคนราชบุรีไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี ปี 2567 ราชบุรีจะยกระดับมาตรฐานการขับเคลื่อนจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบให้กลายเป็นศูนย์
             นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังคนราชบุรีไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง” All for Education Ratchaburi Zero Dropout “เด็กทุกคนต้องได้เรียน” บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีนายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการบริหาร (กสศ.) นายพัฒนะพงษ์ สุมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. สมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ผู้บริหาร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พระครูจันทสีรากร เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้แทนหน่วยงานจากภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้ร่วมงานทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Ratchaburi Zero Dropout “เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ที่ขับเคลื่อนโดยสมัชชาการศึกษาจ.ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สร้างการรับรู้ของคนราชบุรี และระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อก้าวต่อไปในการบรรลุเป้าหมาย จำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
              โดยเทศบาลเมืองราชบุรีได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการศึกษาและการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จะต้องไม่ปล่อยให้เกิดการสูญเสีย หรือ ปล่อยให้เด็กเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา หรือไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพแม้แต่คนเดียว เพราะเด็กทุกคนเป็นมนุษย์ทองคำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ในปี 2567 จะเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือ โดยเทศบาลเมืองราชบุรีจะให้การสนับสนุน ในภารกิจเด็กทุกคนต้องได้เรียน และจะเป็นเทศบาลแรกที่เป็นต้นแบบการขยายการศึกษาภาคบังคับ ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีให้แก่เด็กเยาวชนต่อไป
             นางสาวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันและเอื้ออาทร มีทักษะในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคม และมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์
             ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จ.ราชบุรี มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการเป็นจังหวัดต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ชีวิตเด็กทุกคน ให้ได้รับทั้งโอกาสทางอาชีพ และโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาอำเภอต้นแบบ และอาสาสมัครสามพลัง เพื่อโอบอุ้ม คุ้มครองเด็กและเยาวชนรายกรณี เป็นสะพานเชื่อมโยงโอกาสทั้งด้านสุขภาวะ การคุ้มครองทางสังคมและการศึกษา สามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไปแล้ว 8,769 คน ปีการศึกษา 2567 ราชบุรีจะยกระดับมาตรการขับเคลื่อนจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ ใน 3 เขตพื้นที่การศึกษา 104 ตำบล 10 อำเภอ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกคนได้มีโอกาสเรียน และพัฒนาตนเองเองอย่างเต็มศักยภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มิย. 2567 จ.ราชบุรี จัดKick off กระบวนการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยระดมทุกภาคส่วนสำรวจค้นหาบูรณาการเชื่อมโยงการช่วยเหลือในระดับพื้นที่ รวมถึงกลไกการป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เป็นการดำเนินการที่ครบวงจร ภายในงานยังมีการออกบูธกิจกรรม เช่น การตอกหนัง ของวัดขนอน อ.โพธาราม และวัดห้วยหมู กิจกรรมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!