ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทองรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทองรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

ภาพ-ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นายอำนวย จันทร์เจ็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องด้วยนโยบายสำคัญของรัฐบาลตลอดมา คือการปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้น ส่วนราชการต่างๆ จึงมีหน้าที่สำคัญในการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ

           กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทุกมิติ จึงได้จัดทำ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี” เพื่อมอบให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับนักเรียนและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


นับเป็นพระกรุณาธิคุณสูงสุด เมื่อพระบาทสมเด็จหระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา เพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายลักษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยมี นายสมชาย คงเม่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ข้าราชการ ครูหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!