อุดรธานี-ราชภัฎฯเปิดเวทีวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สู่ผลงานวิจัย

อุดรธานี-ราชภัฎฯเปิดเวทีวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สู่ผลงานวิจัย

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานประจำสู่งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
             วันที่ 23 พ.ค.67 ที่ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2567 มี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2567 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite จำนวน 150 คน
             คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในส่วนของสายวิชาการและสายสนับสนุน ตลอดจนเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่และสร้างมาตรฐาน สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม เวทีนี้ยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการ ผลงานวิจัยกับการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ ก่อให้ให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้จากการวิจัยและบริการวิชาการชุมชนและสังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
              มีการเปิดรับบทความ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์กายภาพ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิศวกรรม, เกษตรกรรม, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, และงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) โดยมีนักวิจัยที่ให้ความสนใจได้ส่งบทความทั้งจากภายใน และภายนอกส่งบทความทั้งสิ้น 73 บทความ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จนเสร็จสิ้น มีการคัดเลือกบทความจำนวนทั้งสิ้น 53 บทความ โดยแยกจากเป็นบทความจากภายนอก 29 บทความ และภายใน 24 บทความ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!