สิงห์บุรี-รายงานบรรยากาศเปิดรับสมัคร สว.วันแรก

สิงห์บุรี-รายงานบรรยากาศเปิดรับสมัคร สว.วันแรก

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่จ.สิงห์บุรี ในพื้นที่เขต อ.เมือง ซึ่งใช้หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่ช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการรับสมัครเลือก สว.ได้นำเอกสารต่างๆ มาจัดเตรียม พร้อมนั่งประจำโต๊ะ ทั้ง การลงทะเบียนแจกบัตรคิว การตรวจเอกสาร การบันทึกข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีการจัดเก้าอี้ไว้ให้ผู้สมัครได้นั่งรอเป็นไปตามระเบียบ และให้คำแนะนำผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร สว.ในครั้งนี้

           ตั้งแต่เวลา08.30 น. ที่เปิดรับสมัคร จนถึงเวลา 09.30 น. ได้มีผู้สมัครทยอยเดินทางมาสมัครจำนวน 3 ราย สำหรับการลงสมัคร สว.ครั้งนี้ จากข้อมูลของ กกต.สิงห์บุรี พบว่า การลงสมัครจะไม่มีลำดับที่ จะใช้การเรียงตามอักษร ตามชื่อของผู้สมัคร ทำให้ผู้สมัครมีเวลา ไม่รีบร้อนในการมาลงสมัครวันแรก เพื่อจะเอาลำดับที่ ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครทยอยเดินทางมาสมัครในห้วงวันเวลาที่เปิดให้มีการลงสมัคร สว. จังหวัดสิงห์บุรีได้เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัคร สว. ด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอโดยพร้อมกัน ตั้งแต่ เวลา 8.30-16.30 น.หลังจากได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 67 และทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือก สว. ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค. 67 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ ผู้อำนวยการการเลือก ระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดวันเลือก สว.ระดับอำเภอ วันที่ 9 มิ.ย. 67 ระดับจังหวัด วันที่ 16 มิ.ย. 67 และระดับประเทศ คือวันที่ 26 มิ.ย. 67
            ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ ห้องประชุมพันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการเลือกระดับอำเภอ โดยมีนายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและอำเภอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้กับคณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะกรรมการระดับจังหวัด และเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด กระบวนการรับสมัคร และขั้นตอนการรับสมัคร กระบวนการเลือกระดับอำเภอ และกระบวนการเลือกระดับจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยะ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!