สระบุรี-บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความรู้ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านครัว

สระบุรี-บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความรู้ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านครัว

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

                 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นายกิตติมศักดิ์ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูได้ให้การต้อนรับ นางสาวนุชจรีย์ วีระอรุณกาญจน์ ผู้อำนวยการโซน 16 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะได้จัดโครงการไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมการอ่าน สร้างการเรียนรู้ เพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน
               ด้วยแนวคิดส่งเสริมคุณค่าของชีวิตควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ตามเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่มุ่งสนับสนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมอันสอดคล้องกับแนวทางการสร้างความยั่งยืน UN Global Compact ขององค์การสหประชาชาติ โดยการมอบหนังสือสื่อ Pocket Book และหนังสือศิลปวัฒนธรรมให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของทางโรงเรียน โดยมีนายธนชาต เจริญสุข ครู่บรรณารักษ์ และคณะกรรมการสภานักเรียน นำชมห้องสมุด โรงเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!