ร้อยเอ็ด-โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น นำเสนอโครงการวิจัย (Project) ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและการฟื้นฟูสภาพป่า

ร้อยเอ็ด-โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น นำเสนอโครงการวิจัย (Project) ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและการฟื้นฟูสภาพป่า

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และนายชวมินทร์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัย (Project) การตัดไม้ทำลายป่าและการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อย เอ็ด “ต้นไม้ของเรา เราไม่ปลูกใครจะปลูก” จากคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (PYP 6) โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น เพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงความสำคัญของการรักษาป่า รวมถึงนำเสนอแนวทางในการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อยเอ็ด
           การจัดทำโครงการวิจัยและนำเสนอผลงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาก่อนจบระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น โดยนำเสนอทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ในโอกาสนี้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวชื่นชมคณะครู และนักเรียน ที่ได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางจังหวัด เพื่อจะได้รวมรวมเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้ให้คำแนะนำแก่โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!