ร้อยเอ็ด-รองปลัดสำนักนายกฯ ขับเคลื่อนการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ร้อยเอ็ด-รองปลัดสำนักนายกฯ ขับเคลื่อนการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอกกิติศักดิ์ ถาวร รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนา ที่ 2 นายอำมาตย์ คุณสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม และพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และอาจารย์สุบรรณ์ ทุมมา ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมลงพื้นที่ ในครั้งนี้
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ แปลง “ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ดอนเหล่าข้าว” ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 3236/2513 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บางส่วน บนเนื้อที่ 1,700 ไร่ เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันมีหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ มุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อยอดสู่การพึ่งพาตัวเอง และอาชีพนักธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารต่อตัวเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
            นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับอารยะเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีไปประกอบอาชีพ รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนายกระดับโคก หนอง นา โมเดล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้ประโยชน์ทั้งในเชิงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมีความพร้อมทักษะการปฏิบัติ และคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จะเป็นที่พึ่งของประชาชนจะ และยกระดับความคิด ความสามารถของผู้เรียน ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!