ปราจีนบุรี-สู่ขวัญควายครั้งที่ 3 บูมควายไทย-สืบสานประเพณี-สร้างมูลค่าสู่ธุรกิจชุมชน

ปราจีนบุรี-สู่ขวัญควายครั้งที่ 3 บูมควายไทย-สืบสานประเพณี-สร้างมูลค่าสู่ธุรกิจชุมชน

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ทองสุข สิงห์พิมพ์

วันนี้ 18 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์(อบต.) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยตำบลกบินทร์ ประจำปี พ.ศ 2567 (งานสู่ขวัญควายชิงชัยกระบือบานปราจีนบุรีครั้งที่ 3) โดยมีนายถัน นามพิลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์(อบต.) เป็นผู้กล่าวรายงาน สรุปความว่า ประเพณีการสู่ขวัญควาย เป็นการเตือนสติ เตือนจิต เตือนใจ ให้คนมีความลำลึกถึงบุญของควาย ผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนสัตว์ใช้แรงงาน เพื่อนแสดงการตอบแทนบุญคุณ “ควาย” ให้คนได้ใช้แรงงานในการไถคราด เพื่อหว่านเพาะปลูกข้าวทำการเกษตรจนได้รับผลประโยชน์จากแรงงานของควาย ในขณะที่คนได้ไถคราด บางคนก็ดุด่าเฆี่ยนตีควายโดยไม่ได้ตั้งใจ
                เมื่อคนระลึกถึงบุญคุณของควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ วิธีที่จะแสดงออกรายการตอบแทนคุณของควายอโหสิกรรมต่อไป โดยพิธีสู่ขวัญควาย ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สุสานประเพณีสู่ขวัญควาย ให้คงอยู่สืบไปมิให้สูญหาย องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์(อบต.) ได้จัดโครงการอนุรักษ์ควายและพัฒนาควายไทย ตำบลกบินทร์ประจำปี2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบทอดประเพณี อันดีงามในการอนุรักษ์ประเพณีสู่ขวัญควาย วิถีวัฒนธรรมอันดี เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลกบินทร์ เพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นความสำคัญของการเลี้ยงโค-กระบือให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ และเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปริมาณการผลิต และสร้างมูลค่าให้แก่กระบือทำดี ภายในงานมีการประกวดควายสวยงามชิงถ้วยชนะเลิศและเงินสด ควายชนะเลิศที่ 1 ได้แก่เจ้าพายุอายุอายุปี 8 เดือนเป็นควายเผือก
              นายสุภาพ วุฒิสังข์ ประธานสภาเกษตรกรปราจีนบุรี กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานสู่ขวัญควาย วัตถุประสงค์เพื่อให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ขวัญควาย เพื่อให้ประชาชนระลึกถึงบุญคุณของควายที่เคยมีบุญคุณต่อเกษตรกร ควายเป็นผู้มีพระคุณต่อเกษตรกรชาวนาจึงจัดให้มีการสู่ขวัญควายขึ้น พนักงานมีแขกผู้มีเกียรติเมื่อวานกว่า 200 คน
             ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม สำหรับการเลี้ยงควายไทยที่เป็นธุรกิจแพร่หลาย และ รู้จักกันของ จ.ปราจีนบุรีและทั่วประเทศ มีฟาร์มควายไทยที่ สอนสิริควายไทย ที่มีการเลี้ยงฟาร์มควายระบบฟาร์มปิด มีควายหลายร้อยตัว โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ควายมีทั้งควายเผือก ,ควายพันธุ์ไทยที่มูลค่ามากกว่า 60 ล้านบาท สามารถผลิตนมควายจำหน่าย ,ผสมพันธุ์ ,จำหน่ายพันธุ์ควาย และอื่น ๆ เป็นธุรกิจ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!