อุตรดิตถ์-แถลงข่าว”งานอัฐมีบูชา”

อุตรดิตถ์-แถลงข่าว”งานอัฐมีบูชา”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

               เมื่อเวลา 18.00. น ของวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์จากการนำของพระครูบวรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีแถลงข่าวงานอัฐมีบูชา
             โดยนายสุรพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา ถือเป็นงานบุญที่สำคัญมากอีกงานหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีการสืบสานรักษา จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเป็นครั้งที่ 69 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานประเพณีอัฐมีบูชาให้คงอยู่ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่กับชุมชน และพยายามผลักดัน ยกระดับ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เพื่อให้เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ มีการกำหนดรูปแบบกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ และเพิ่มเติมส่วนที่จะช่วยพัฒนา ต่อยอด ให้ประเพณีมีความยิ่งใหญ่
               ในปีนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานน้ำสรงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อัญเชิญมาสรงพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดับที่ผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการประกอบพิธีฯในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ตรงกับ วันอัฐมีบูชา และในวันพฤหัสบดีที่ 30 พค. 67 นี้ มีขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง/ ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระบรมธาตุทุ่งยั้ง/ขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมทั้ง 9 อำเภอ
               ทางวัดได้จัดสร้างพระพุทธสรีระจำลองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอิริยาบถไสยาสน์ ประดิษฐานในโลงแก้วที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ณ ศาลาการเปรียญวัดพระบรมธาตุ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมงานสวดพระอภิธรรม รำลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการทอผ้าห่มพระบรมธาตุ และกิจกรรมลานวัฒนธรรม ตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ซึ่งผู้มาร่วมงานสามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่นและทุเรียนหลงหลินลับแล ทั้งนี้ การสืบสาน รักษา และต่อยอดยกระดับงานประเพณี ซึ่งเป็น “Soft Power” สร้างเสน่ห์วิถีไทยให้ครองใจคนทั้งโลก เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่รัฐบาลนำมาขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และขับเคลื่อนให้เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกเหนือจากคุณค่าทางสังคม ที่ชุมชนได้อนุรักษ์สืบทอดประเพณีที่ดีงามไว้ เป็นการดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี โดยการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ
               ทางด้านของนายสหวิช รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวเสริมว่า ประเพณีอัฐมีบูชา เป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาถึงอัฐมีบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ) รวมระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีประวัติการจัดงานอัฐมีบูชา (การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลอง) มาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแน่นเป็นเจ้าอาวาส หลังจากหลวงพ่อแน่นมรณภาพ มิได้มีการจัดงานนี้อีกเลย จวบจนราวปีพุทธศักราช 2502 พระครูสถิตพุทธคุณ เจ้าคณะตำบลทุ่งยั้งในสมัยนั้น ได้เห็นความสำคัญของวันอัฐมีบูชา ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวเมืองทุ่งยั้งได้ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ จึงได้ชักชวนคณะศรัทธา อุบาสก อุบาสิกา ริเริ่มฟื้นฟูประเพณีอัฐมีบูชา ของชาวตำบลทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัดพระบรมธาตุ เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟูประเพณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงคุณอันประเสริฐต่อพระพุทธศาสนา สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอัฐมีบูชาให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยก่อนวันงานชาวบ้านทุ่งยั้งที่มีความรู้ในการจักสานพระพุทธเจ้าจำลอง จะร่วมกันสานองค์พระพุทธเจ้า ด้วยไม้ไผ่ ประทับในท่าสีหไสยาสน์ ขนาด 9 ศอก นุ่งห่มด้วยจีวร พร้อมบรรจุในโลงแก้ว และจัดสร้างเมรุมาศจำลอง โดยการใช้ไม้ไผ่ 6 ต้น นำมาเป็นโครงสร้าง ประดับตกแต่งด้วยกระดาษฉลุลายสวยงาม ใช้ประกอบในพิธีถวายพระเพลิงฯ ดังกล่าว

               จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวัดพระบรมธาตุ หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดงานประเพณีอัฐมีบูชาเป็นประจำทุกปี ถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย แห่งเดียว ในโลก ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในปี 2567 เป็นการจัดงานครั้งที่ 69 ในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาถึงวันอัฐมีบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ) โดยในการจัดงานในปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
               จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจและผู้ที่จะมาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2567 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 69 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 22-30 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวตรงกับฤดูกาลของทุเรียนหลงหลินลับแล ออกพอดี จะได้มาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ มาอิ่มบุญ อิ่มใจ สัมผัสบรรยากาศเมืองวิถีพุทธ และอิ่มกายกับผลไม้ทุเรียนหลงหลินลับแล และอาหารพื้นถิ่นของกินที่ต้องห้ามพลาดของเมืองลับแลอีกมากมาย อย่าลืมครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสัมผัสงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!