สิงห์บุรี-พมจ.จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

สิงห์บุรี-พมจ.จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

             นายวราดิศร อ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางสาวมนชยา ปรีชา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมพิธีฯพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาเพื่อประชาชนการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุทิศตนและร่วมสร้างสังคมของการช่วยเหลือเกื้อกุลอย่างมีคุณภาพ
            ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดโครงการ “พม.ร้อยดวงใจ จิตอาสาเพื่อประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมผลงานพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง พม. สร้างบุคลากรของกระทรวง พม. ให้เป็นจิตอาสาพระราชทาน และสร้างพลังบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจให้แก่กลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่
            โดยกำหนดกิจกรรมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ในหัวข้อ “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนผลสำเร็จของโครงการดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการจัดสรรหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานของบุคลากรในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมจำนวน 5,731 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!