สิงห์บุรี-คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ประเมินจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี-คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ประเมินจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

          ดร.วัชระ เกิดสิน พร้อมคุณกัลป์ยกร เรือนสูง คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนายแพทย์โชคชัย สาครพาณิช สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พระมหานิธินันท์ สุนฺทโรวัดจำปาทอง หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา และผู้เคยติดยาเสพติดกลับตัวเป็นคนดี นำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
           การสร้างเครือข่าย ภายในจังหวัด มีการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง 6 อำเภอ ในทุกอำเภอมีการจัดตั้งชมรมอยากครอบคลุม และเมื่อเทียบกับเป้าหมายแล้ว 422 ชมรม ปัจจุบัน มีชมรมทั้งหมด 269 ชมรม ร้อยละ 63 จะขยายต่อไปให้ครบ 100 % จัดบูธนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานชมรมต่างๆ จัดประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม และในระดับภาคปี 67
          ทั้งนี้จังหวัดสิงห์บุรีได้ตั้งเป้าหมายว่าในปี2577 จะเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรโดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ลูกหลานวีรชน คนดี TO BE NUMBER ONE”เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดภายใต้พันธกิจส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บูรณาการทุกภาคส่วน บริหารจัดการอย่างมีระบบสร้างจิตสำนึก/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกลุ่มวัย จากนั้นคณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!