อุดรธานี-อบจ.ติวเข้ม อบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัด (รุ่นที่ 2)

อุดรธานี-อบจ.ติวเข้ม อบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัด (รุ่นที่ 2)

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

                ที่โรงแรมยูดีกรีนวิวแคมป์ ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ได้มีการจัดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสถานศึกษาของ อบจ.อุดรธานี (รุ่นที่ 2) โดย นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสังกัดสถานศึกษาของ อบจ.อุดรธานี (กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา) (รุ่นที่ 2) มีนายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี จำนวน 9 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ
               นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงการ ในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของ อบจ.อุดรธานี ที่ตอบสนองต่อนโยบายของ นายก อบจ.อุดรธานี , เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบเป้าหมายการดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!