อุดรธานี-หอการค้าอุดรฯ แนะงานพืชสวนโลก ต้องเร่งการตลาด ประชาสัมพันธ์ โลจิสติกส์ จัดคู่มือผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว

อุดรธานี-หอการค้าอุดรฯ แนะงานพืชสวนโลก ต้องเร่งการตลาด ประชาสัมพันธ์ โลจิสติกส์ จัดคู่มือผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ 

              ที่ร้านอาหาร จุด 3 จุด จ.อุดรธานี มีการนัดพบหารือ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยนายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะ ร่วมประชุมหารือโดยมีหัวข้อหารือในเรื่องสำคัญหลักๆ2เรื่อง คือการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 และเตรียมการจัดงาน Workshop Creative festival และ BCG Forum จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ในการหารือครั้งนี้ มีนางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสปน.)และคณะ พันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและคณะ ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และกลุ่มสถาปนิกจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือ
           ประเด็นการประชุมเป็นการหารือ ระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมในส่วนของภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับเมืองอุดรธานีในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเกษตร ระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์ ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ที่จะได้ประโยชน์จากการจัดงาน ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีผลผลิตในด้านงานวิจัย และพร้อมให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของจังหวัดอุดรธานี
          นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความคิดเห็นว่า ภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ควรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละภาคส่วน เช่น ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การจัดทำ City Branding การจัดทำ Timeline ลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม ระบบขนส่งโลจิสติกส์เชื่อมต่อจุดต่างๆ อำนวยความสะดวกผู้เข้ารับชมงานหรือแม้กระทั่งคู่มือการดำเนินงานพืชสวนโลก ให้กับผู้ประกอบการ ผู้สนใจ ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมรองรับกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น และอีกหลายๆเรื่องที่สำคัญ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!