ชลบุรี-เมืองพัทยาส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียนโรงเรียนในสังกัด

ชลบุรี-เมืองพัทยาส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียนโรงเรียนในสังกัด

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชลบุรี

              วันที่ 13 พ.ค. 67 นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยมี ดร.พิทยา ภิรมย์อ้น ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายกรณ์ พัฒนสิน คณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครูอาจารย์สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมี นางสาวกษมา บุณยะวรรธนะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รก.ผอ.ส่วนส่งเสริมสุขภาพกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 4
               ทั้งนี้ ด้วยสายตาและการมองเห็นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ พัฒนาการทางสมอง บุคลิกภาพ ตลอดจนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 9 ปี ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสมและรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในระยะยาว หรือเกิดความพิการด้านการมองเห็นได้ จากการศึกษาของ HITAP หรือโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ภายใต้สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาข้อมูลการคัดกรองสุขภาพสายตาเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา พบมีความผิดปกติร้อยละ 11.4 วินิจฉัยยืนยันโดยจักษุแพทย์ พบว่าสายตาผิดปกติจริงถึงร้อยละ 6.6 ซึ่งมีประมาณร้อยละ 4.1 จำเป็นต้องใช้แว่นตาเพราะสายตาสั้น แต่ไม่มีแว่นตาใช้จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
             ดังนั้นเพื่อส่งเสริมเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพสายตานักเรียน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมวิชาการ “การเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียน” ขึ้น โดยมีครูอนามัยโรงเรียน และครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 55 คน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูสามารถประเมินความผิดปกติด้านการมองเห็น และส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางในรายที่มีความผิดปกติ ให้ได้รับการดูแลแก้ไขตามปัญหา เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการมองเห็นในอนาคต และเกิดเป็นระบบการดูแลสายตานักเรียนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการอบรมในวันนี้ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติประเมินสุขภาพสายตา โดยได้รับเกียรติ จากบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความชำนาญด้านการประเมินสุขภาพสายตาและระบบการประสานดูแล จากสถานบริการในพื้นที่เป็นวิทยากรอบรมเสริมความรู้ครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!