ราชบุรี-โรงพยาบาลโพธารามชวนหมอมะเร็งนารีเวชพบประชาชน ตรวจมะเร็วปากมดลูกฟรี..!!

ราชบุรี-โรงพยาบาลโพธารามชวนหมอมะเร็งนารีเวชพบประชาชน ตรวจมะเร็วปากมดลูกฟรี..!!

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

             พญ.ถิรนัน สาสุนีย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข รพ.โพธารามเปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลโพธารามได้กำหนดจัดโครงการพาหมอมะเร็งนรีเวชไปพบประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
             มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งในเพศหญิงที่พบได้บ่อยที่สุดอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม และมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตเฉลี่ย 14 รายต่อวัน สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกมาจากเชื้อ Human Papillomavirus หรือ เชื้อ HPV เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ทั้งในกลุ่มที่ตรวจพบเชื้อ HPV ที่มีความเสี่ยงสูง หรือพบเซลล์ปากมดลูกพบที่มีความผิดปกติ ควรได้รับการวินิจฉัยโดยการส่องกล้องตรวจปากมดลูก (colposcopy) ซึ่งให้ภาพขยายของปากมดลูก 10-20 เท่า แพทย์จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกได้อย่างชัดเจน และเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อส่วนที่ผิดปกติไปส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจว่าความผิดปกติดังกล่าวอยู่ในระยะก่อนมะเร็งหรือเป็นมะเร็งแล้วเพื่อวางแผนการรักษาต่อไป
            เนื่องด้วยเขตสุขภาพที่ 5 มีการตรวจคัดกรอง HPV ทั้งโดยบุคลากรทางการแพทย์ และ Self HPV จำนวนทั้งสิ้น 16,155 ราย และจากการตรวจพบว่าบางพื้นที่ยังมีการรอคอยในการทำ colposcopy เกี่ยวเนื่องจากการขาดทรัพยากร ความรู้ เครื่องมือ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวขาญ เป็นต้น Service Plan & Refer เขตสุขภาพที่ 5 จึงมีแนวทางในการสนับสนุนบริการการทำ colposcopy ลดระยะเวลารอคอยเกิดขึ้น เพื่อบริการประซาชนด้วยรถ colposcopy เคลื่อนที่ และอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับแพทย์ สูตินรีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับการทำ colposcopy เพื่อความยั่งยืน(sustainability) ในการให้บริการกับประชาชน เขตสุขภาพที่ 5 จึงมีมตีให้จัดตั้งโครงการพาหมอมะเร็งนรีเวชไปพบประซาซน
            โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณาจารย์แพทย์จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยโดยโครงการยุวสูตินรีแพทย์ เพื่อให้บริการส่องกล้องปากมากมดลูกโดยรถ colposcopy เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประซาชนลดระยะเวลารอคอยและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ยังรวมไปถึงให้จัดประชุมวิซาการเพื่ออบรมฟื้นฟูเชิงปฏิบัติการRefresher course of colposcopy สำหรับแพทย์ สูตินรีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 5 โดยคณาจารย์จากชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสารวจีชั้น 9 และห้องประชุมนราทร โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี รวมไปถึงการให้บริการประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 โดยรถ colposcopy เคลื่อนที่ ณ หอประชุมเทศบาลโพธาราม ริมแม่น้ำแม่กลอง
              วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้บริการประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 โดยรถ colposcopy เคลื่อนที่ ลดระยะเวลารอคอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในเขตสุขภาพที่ 5 พัฒนาศักยภาพ ความรู้ และการให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับการส่องกล้องปากมดลูก (colposcopy) ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

              พญ.ถิรนัน สาสุนีย์ กล่าวต่ออีกว่า ขอเชิญชวนประชาชนสุภาพสตรีท่านใดจะเข้าตรวจมะเร็งปากมดลูก สามารถไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม ริมแม่น้ำแม่กลองในวันที่ 24 พ.ค.67 ตั้งแต่เวลา09.00 น.-15.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!