อยุธยา-เปิดที่ทำการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอโยธา ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร

อยุธยา-เปิดที่ทำการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอโยธา ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่เทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย นายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอโยธยา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา ได้ประกอบพิธีเปิดสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอโยธยา โดยมเกษมปุญญากร เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์จากวัดดุสิตดาราม ประกอบพิธีเจิมป้ายและปิดทองบริเวณป้าย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอโยธา เพื่อความเป็นสิริมงคล
                สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอโยธา เดิมมีสำนักงานอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา ส่วนเทศบาลเมืองอโยธยามีที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ส่งผลให้ ประชา ชนที่ต้องการติดต่อราชการเกิดความไม่สะดวกที่ ต้องเดินทางข้ามไปมา ระหว่างฝั่งเกาะเมืองและฝั่งนอกเกาะเมือง ทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา จึงได้ย้ายที่ทำการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอโยธา มีที่เทศบาลเมืองอโยธยา ซึ่งอยู่ฝั่งนอกเกาะเมือง เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอโยธา มากยิ่งขึ้น
                สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร ประกอบด้วย การรับแจ้งการเกิด การรับแจ้งการตาย การรับแจ้งการจำหน่ายตาย การรับแจ้งการย้ายเข้า การรับแจ้งการย้ายออก การรับแจ้งย้ายปลายทาง การรับแจ้งการย้ายออกจากบ้านกลาง การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกันการเพิ่มชื่อการกำหนดเลขหมายประจำบ้านการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลการจำหน่ายบ้านการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรการตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียนการคัดทะเบียนประวัติแรงงานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า, ลาว , กัมพูชา) และการจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯลฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ส่วนการทำบัตรประจำตัวประชาชน และจดทะเทียนสมรส ต้องไปใช้บริการที่สำนักงานทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!