นครปฐม-รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

นครปฐม-รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

             วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พร้อมพบปะเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังปัญหาด้านการเลี้ยงกุ้งและการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแปลงใหญ่ มีความต้องการพัฒนาเป็นสหกรณ์ มีร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้สมาชิกมีบริการ และมีปันผลกำไรคืน อีกทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยการขุดลอกและก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณคลองเหลืองวิไล นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีความต้องการพันธุ์ข้าว ระบบประปาผิวดิน และถนนลาดยางในบางพื้นที่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตร แล้วเสร็จภายในปีนี้
              จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังประตูระบายน้ำบางหลวง อำเภอบางเลน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางหลวง เนื่องจากสภาพปัจจุบัน มีความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งในฤดูแล้ง ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ และในฤดูฝนไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ทำให้น้ำไหลข้ามบานประตูน้ำเข้าคลองส่งน้ำและระบายน้ำ จึงจำเป็นต้องมีโครงการปรับปรุง พร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 80 ล้านบาท
              ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน พบปะเกษตรกร พร้อมรับฟังแนวทางการปลูกข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลไผ่หูช้าง ที่มีความต้องการลานตากพืชผลทางการเกษตร พร้อมอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และรถอัดฟาง เพื่อลดต้อนทุนการผลิต อีกทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า ทุกประตูระบายน้ำ รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
              หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำคลองรางส้มป่อย ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี เพื่อรับฟังบรรยายแผนงานโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีแผนดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม และก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 9,500,000 บาท นอกจากนี้ยังได้พบปะเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ณ แอร์ออร์คิดส์ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน ซึ่งมีความต้องการให้มีกิจกรรมงานกล้วยไม้แห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ด้านเทคโนโลยี นวัต กรรม พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆ และส่งเสริมทางท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พวงมาลัยคล้องคอแบบฮาวาย ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และทุกงานเทศกาลของไทย โดยสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย ตลอดจนส่งเสริมเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กลุ่มกล้วยไม้ และสนับสนุนโซล่าเซลล์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรกล้วยไม้ต่อไป
               ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและหลักการทำงานสำคัญให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รวมทั้งบุคลากรหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ เน้นนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ภาคการ เกษตร การรับมือ ภัยธรรมชาติ ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรกินดี อยู่ดี มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน และภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!