ลพบุรี-คึกคัก..!!หลากหลายอาชีพสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรก

ลพบุรี-คึกคัก..!!หลากหลายอาชีพสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรก

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

บรรยากาศ ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต่างทยอยเดินทาง ขอรับใบสมัคร ส.ว. วันแรก เฉพาะที่ อ.เมืองลพบุรี ครึ่งวันแรก 15 คน

                บรรยากาศ ที่ สำนักงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จากหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างทยอยเดินทางมาเข้านายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ใบ สว.2 พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว หรือใบ สว. 3 และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาด้วยตนเองกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดทำการ แปดนาฬิกาสามสิบนาที ซึ่งผ่านไปครึ่งวันในช่วงเช้า ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี เดินทางมาเข้านายทะเบียนอำเภอ เพื่อติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ใบ สว.2 พร้อมแบบข้อมูลต่างๆ แล้ว 15 คน ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้เปิดผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมแบบกรอกข้อมูลต่างๆ ได้พร้อมกันทั้ง 11 อำเภอ ซึ่งมีผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา รวมกันทั้ง 11 อำเภอแล้ว กว่า 50 คน
                 โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องแสดงหลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้ในระบบบริหารจัดการเลือก โดยเอกสารที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น มอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือก ได้แก่ 1.แบบใบสมัคร (สว.2) 2.แบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว.3) 3.แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว.4) และ 4.คู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
                   ทั้งนี้ การสมัครรับเลือก สว. เริ่มรับสมัครไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือก สว.ใช้บังคับ และกำหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน โดยผู้สมัครรับเลือกฯ เลือกสมัครได้ 1 กลุ่มอาชีพและ 1 อำเภอเท่านั้น
                   สำหรับการเลือก สว.ระดับอำเภอ การเลือกรอบที่ 1 เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-5 เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้น และเข้าไปเลือกในรอบ 2 ต่อไป (เหลือกลุ่มละ 5 คน) โดยผู้สมัครรับเลือกฯ เลือกกันเองในกลุ่ม จะเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนไม่ได้ การเลือกรอบที่ 2 เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสำหรับกลุ่มนั้น โดยที่ผู้สมัครรับเลือกฯ เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มละ 1 คน แต่จะเลือกกลุ่มเดียวกัน หรือ เลือกตนเองไม่ได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!