อยุธยา-สมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

อยุธยา-สมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

              คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
              เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่แหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณ พื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้เป็นผู้กล่าวรายงายในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมจิตอาสา โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะวุฒิสภา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน หัวหน้าส่วนราชการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางปะอิน และประชาชนร่วมกิจกรรม
               ด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา มีหน้าที่และอำนาจในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับพระมหา กรุณาธิคุณให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้รับทราบผ่านเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชนคณะอนุกรรมาธิการได้ดำเนินการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานด้านโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ดินที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ คือ (1) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในรูปแบบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีพระนาม “สมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิ์การที่พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นเจ้าของที่ดินทรงสละสิทธิ์ในที่ดินของพระองค์เองให้เป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศประชาชนในรูปแบบของโฉนดที่ดิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และต่อมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบ สปก.4 – 01ไว้ประกอบอาชีพเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้ให้กับลูกหลาน ทั้งนี้ปรากฏว่าที่ดินที่ได้พระราชทานให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกล่าวมีที่ดินซึ่งเป็นโฉนดฉบับแรกของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย
             คณะอนุกรรมาธิการจึงได้ดำเนินการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานโดยการจัดทำแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณ โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย โดยแบ่งภารกิจในการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ฉบับแรกของประเทศไทย โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในพื้นที่โฉนดที่ดินและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
            การปรับปรุงอนุสาวรีย์โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระมหา กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการจัดสวนปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดจนการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยงานประปาบาดาลและระบบการรดน้ำอัตโนมัติ งานซุ้มและป้ายแสดงความเป็นมาและการใช้ประโยชน์โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลต้นไม้ประจำจังหวัด 76 จังหวัด การปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมจิตอาสา ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
             ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งมอบงานในด้านปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ และสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่ามาให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับไปดูแลรักษาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณ โครงการพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ เส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!