นครปฐม-จัดนิทรรศการ “ทวารวดี มีชีวิต ที่นครปฐม”

นครปฐม-จัดนิทรรศการ “ทวารวดี มีชีวิต ที่นครปฐม”

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

จังหวัดนครปฐม จัดนิทรรศการ “ทวารวดี มีชีวิต ที่นครปฐม” เพื่อสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้นิทรรศการทวารวดีมีชีวิตที่นครปฐม

             วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ทวารวดี มีชีวิต ที่นครปฐม” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2567 ที่ลานกิจกรรม ชั้น G เซ็นทรัลนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ One Love Foundation อธิการบดี และคณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส่วนราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และเครือข่ายท้องถิ่น ร่วมพิธีในครั้งนี้
               ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย “ทวารวดีนครปฐม” สร้างคุณค่า สร้างมูลค่า สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างสรรค์คุณค่าความสำคัญของอารยธรรมทวารวดีในจังหวัดนครปฐม
               ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการจากทุนวัฒนธรรมทวารวดีที่มีคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการและผู้สืบทอด ผู้สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมทวารวดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเพื่อความยั่งยืนและสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น
              ทั้งนี้โครงการวิจัยได้ดำเนินงานมาถึงในส่วนของการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนในจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้นิทรรศการทวารวดีมีชีวิตที่นครปฐม ซึ่งในนิทรรศการประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมทวารวดี การสนทนาทางวิชาการ กิจกรรมการแสดง และกิจกรรมให้ความรู้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!