กาญจนบุรี-สสจ.จัดอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานให้มีการบูรณาการงานร่วมกัน

กาญจนบุรี-สสจ.จัดอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานให้มีการบูรณาการงานร่วมกัน

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ.ที่ ศาลาประชาคมบ้านต้นมะม่วง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานให้มีการบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ได้มาตรฐาน
            เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี (ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 85 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี เมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี) เจ้าหน้าที่มีความสุข (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความก้าวหน้า ในวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน) ระบบสุขภาพยั่งยืน (ประชาชนมีสุขภาพเป็นหนึ่งเดียวแบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เป็นประเทศพัฒนาแล้ว)
          ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ทุรกันดารได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งโรคหนอนพยาธิ นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อให้การป้องกันควบคุม โรคหนอนพยาธิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการติดโรคหนอนพยาธิให้ได้มากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!