ร้อยเอ็ด-นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เป็นวันที่ 2 อำเภอทุ่งเขาหลวง หนองพอก และ โพนทอง

ร้อยเอ็ด-นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เป็นวันที่ 2 อำเภอทุ่งเขาหลวง หนองพอก และ โพนทอง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.45 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามประเด็นสำคัญในพื้นที่หลายอำเภอ ประกอบด้วย การขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ ณ วัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง วัดท่าสะแบง หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวัดที่ตั้งอยู่ ติดริมแม่น้ำชี ซึ่งพุทธศาสนิกชนเคารพศรัทธา และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและประเพณีที่สำคัญทางศาสนา เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ แต่ปัจจุบันกระแสน้ำได้กัดเซาะแนวตลิ่งพังทลายทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณ กว้าง ส่งผลกระทบให้อาคารต่างๆ ภายในวัดเกิดการแตกร้าวและทรุดตัว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำและรักษาขอบเขต แนวตลิ่ง
            รวมทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจ เวลา 11.15 น. มีประชาชนที่เดินทางมาให้การต้อนรับกว่าหนึ่งหมื่นคน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีได้พบปะปราศรัยกับพี่น้องประชาชน ประชาชน พร้อม รับฟังการรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเด็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ ถนนสาย รอ.4065 แยก ทล.2044 – บ้านชูชาติ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 8.550 กิโลเมตร พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว ติดตามประเด็นปัญหาน้ำกัดตลิ่งและถนนชำรุด โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองพอก อ.หนองพอก การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและป้องกันบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โครงการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหนองพอกหลังใหม่ รองรับการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในระดับพื้นที่ให้มีความสะดวกในการทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้เกิดแก่ ประชาชน ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
            เวลา 13.30 น. ติดตามโครงการ ที่ โรงพยาบาลโพนทอง ประเด็นการใช้บริการและความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโพนทอง ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการดูแลสุขภาพพี่น้องชาวอำเภอโพนทอง และคนไทย ตอบสนองต่อความต้องการทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 11 รายการ งบประมาณรวม 130,270,000 บาท เวลา 14.00 น.นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องบินแอร์บัส 320 ของกองทัพอากาศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!