ประจวบคีรีขันธ์-กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ประจวบคีรีขันธ์-กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

            วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายสมคิด จันทมฤก(ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)เป็นประธาน เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 4 บ้านสามแยก ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วย/นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน)นายดำรงค์ มากระจัน (พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ (นายอำเภอบางสะพาน) หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
            โดยกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี แบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานปุ๋ยหมัก ฐานคนรักษ์ดิน ฐานความมั่นคงทางอาหาร
             นายสมคิด จันทมฤก (ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) กล่าวว่า จังหวัดมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ความพอเพียงในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการรวมพลังของเครือข่ายโคก หนอง นา ในการร่วมกันจัดกิจ กรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล จากทุกอำเภอและขอให้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีอย่างต่อเนื่องและช่วยกันขับเคลื่อนโคก หนอง นา ให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆแปลงขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายโคก หนอง นา และผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้
              ต่อมาเวลา 13.00 น นายสมคิด จันทมฤก(ผู้ว่าการการจังประจวบคีรีขันธ์) ลงพื้นที่ดูสถานที่ที่จะทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาถ้ำม้าร้อง ม.4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน เพื่อนำไปศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวไปประกอบ พิธีฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์(นายอำเภอบางสะพาน) พร้อมด้วยนายธนาชัย บัวช่วง( นายก อบต.พงศ์ประศาสน์) นำดูสถานที่ดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!