อยุธยา-เปิดจวนผู้ว่าฯ ต้อนรับเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 42

อยุธยา-เปิดจวนผู้ว่าฯ ต้อนรับเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 42

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                 เมื่อเวลา 18:30 น.วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่เรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ซึ่งในรุ่นที่ 42 พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาขาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
                 มูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2567โดยโครงการดังกล่าวมีความมุ่งหมายให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนกำพร้ายากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน320 คนได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น โดยนำเยาวชนมาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงปิดภาคเรียน ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน (ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ) มีกำหนดเดินทางมาพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ครอบครัว ประกอบด้วยอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางปะอิน อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน อำเภอภาชี และอำเภอบ้านแพรก และในวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567 เวลา 18.30 น. นายอารีย์ วงศ์อารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมคณะ มีกำหนดเดินทางมาพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเยี่ยมเยียนเยาวชนในโครงการ และแสดงความขอบคุณกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้เสียสละรับอุปการะเยาวชนในโครงการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บริหารจังหวัดผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้นำภาคส่วนอื่นๆ ในพื้นที่ ปลัดอำเภอได้มีโอกาสไปพบปะให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กับครอบครัวอุปถัมภ์และน้องๆ เยาวชน ซึ่งได้พบปะ เยี่ยมมา 18 ครอบครัว 36 ท่าน จาก 40 ท่าน ขอนำเรียนว่าได้รับการบอกกล่าวจากน้องๆ ว่ามีความชื่นชอบและมีความสุขดีที่ได้ร่วมโครงการ น้องทุกคนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ในการมาอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ มีกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย โดยในแต่ละวันจะมีผู้มาเยี่ยมให้กำลังใจ มากมายหลายคณะ น้องๆ ได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำ และมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทุกด้านอย่างเป็นกันเองเยาวชนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความพร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ด้วยความสนใจ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมการได้มาอยู่พักอาศัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คงนำมาซึ่งความประทับใจให้แก่น้องๆ เยาวชนทุกคน สิ่งดีๆ ที่ครอบครัวอุปถัมภ์และพวกเรา ทุกคนมอบให้ด้วยความรัก ความปรารถนาดีและด้วยความจริงใจหากน้องๆ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนิน ชีวิตก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเอง กับครอบครัว เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!