ร้อยเอ็ด-พช. จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”

ร้อยเอ็ด-พช. จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 3 พฤษภาคม 2567เวลา 10.00 ณ พื้นที่แปลงนายสมบัติ พนมเขต บ้านโพนฮาด หมู่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ตามโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
              โดยมี นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับอำเภอ เข้าร่วมงาน
              นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม
กิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งปันกล้าไม้และพันธุ์ผัก จากแปลง โคก หนอง นา สู่ประชาชนโดยรอบ, การปลูกต้นไม้, การปลูกผัก, การห่มดิน, การสาธิตผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้ง และการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!