ร้อยเอ็ด-สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

ร้อยเอ็ด-สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วม
               นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินโครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ และดำเนินการสรรหา พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 เพื่อเข้ารับพระราชทาน โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอตามหลักเกณฑ์
               ประกอบด้วยการคัดเลือกผลงาน ที่ผ่านคุณสมบัติ 4 ประเภท ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 1 รางวัล ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 1 รางวัล กลุ่มเด็กและเยาวชน หมายถึง กลุ่ม ชมรม ชุมนุม ที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีระยะเวลาในการรวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 1 รางวัล ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 1 รางวัล (องค์กร หมายถึง หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นนิติบุคคลหรือ เป็นองค์กรภาคประชาชน องค์กรชุมชน)
               ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ สรรหาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานฯ ส่งให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน เพื่อให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พิจารณาคัดเลือก ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!