ศรีสะเกษ-สมาพันธ์สมาคมครูฯระดมความคิดเวทีครู

ศรีสะเกษ-สมาพันธ์สมาคมครูฯระดมความคิดเวทีครู

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

         สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)ระดมความคิดเวทีครูคิดวันปิดภาคเรียน(ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความหลากหลาย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการยกร่างกฎหมายการศึกษาต่อไป
          เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุนทร กุมรีจิตร เลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองเลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) นายวิทยา พันธุ์เพ็ง ที่ปรึกษา นายศิริเกษ หมายสุข นายสง่า อาจอินทร์ นายเกียรติคุณ สืบหล้า นายภคิน ธรรมนูญ นางศมนชญา กุมรีจิตร นายสุเมธ จำปาพันธ์ นายธีรศักดิ์ พฤกษา ได้เดินทางไปสัมมนาร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรและองค์กรเครือข่าย ที่ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดสัมมนาเรื่อง “เวทีครูคิดวันปิดภาคเรียน(ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ รวมทั้งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความหลากหลายในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการยกร่างกฎหมายต่อไป
           ดร.สุนทร กุมรีจิตร เปิดเผยต่อไปว่า การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปรีดา บุญเพลิง ในฐานะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีการสัมมนา โดยมี นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ รองเลขาธิ การ ส.ค.ท. เป็นผู้กล่าวรายงาน มี ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) พร้อมด้วย คณะข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์จากทุกภาคของประเทศไทย มาเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก โดยในการสัมมนาได้มีข้าราชการครูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายทางการศึกษาที่ต้องการ และมีการนำเสนอสภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันกันอย่างกว้างขวาง จากนั้น ตนและคณะ ได้เดินทางไปที่รัฐสภา เพื่อมอบเอกสารรายชื่อผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ต่อสำนักประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
           นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า ในส่วนของ ส.ค.ท.ที่ร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรก็มีหลายประเด็น เช่น เรื่องวิชาชีพ เรื่องแก้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับครูและประชาชนและสถานศึกษา นิติบุคคล ที่ต้องการให้ทางรัฐบาลขับเคลื่อนเป็นภาระเร่งด่วน สิ่งที่จะขับเคลื่อนต่อไปก็คือเราจะสรุปข้อเสนอของเวทีครูคิดวันปิดภาคเรียน ปี 2567 เสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการดำเนินการต่อไป
            นายปรีดา บุญเพลิง ในฐานะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ได้รับงบประมาณของกรรมาธิการเพื่อมาจัดสัมมนากับองค์กรครู ก็คือสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ครูแห่งชาติและองค์กรครูทั่วประเทศ โดยความอนุเคราะห์ของ สพฐ.และ สังกัดอาชีวศึกษามาร่วมสัมมนา ซึ่งวันนี้เกินคาด เรากำหนดไว้ 250 คน แต่ปรากฏว่ามีผู้มาร่วมสัมมนาร่วม 400 คนเต็มห้องประชุมแห่งนี้ ด้วยหลักของเราก็คือเราต้องการที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของแผ่นดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดและให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ เราต้องการคุณภาพของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นคนดีของสังคมในอนาคต เพราะฉะนั้น
           ในวันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ของครูไทยเรา เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะขับเคลื่อนทั้งในนามของทางกรรมาธิการการศึกษา นิติบัญญัติและทาง ส.ส.ในนามของพรรคครูไทยเพื่อประชาชนทำให้เรื่องนี้สำเร็จ และจะได้นำเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบว่าเราจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร หัวใจเราคือคุณภาพของนักเรียน ผู้ปกครองพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก ช่วยดูแลลูกหลานของเราให้ดี ขณะนี้ภัยสำคัญทางสังคมคือภัยของยาเสพติด ที่เข้ามาทำให้ลูกหลานของเราเสียมากมายมหาศาล ฉะนั้นเราจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ ฝากขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ทั้งแผ่นดินรวมทั้งข้าราชการอื่นทั้งหมดในแผ่นดินไทยนี้ โดยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เสร็จสิ้นจากแผ่นดินไทยโดยเร็วที่สุดด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!