ชลบุรี-นายกเมืองพัทยา เปิดงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยา เปิดงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

              วันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ สำนักปฏิบัติธรรมบุณย์กัญจนาราม จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก โดยมี นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยประชาชน กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองพัทยา (Change Agent) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
               สิทธิสุขภาพดี ป้องกันโรค คือ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นสิทธิ ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้กับคนไทยทุกสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ลดอัตราป่วยและอัตราตาย ที่เป็นภาระโรคของประเทศ และส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน สอดคล้องกับนโยบายคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ได้ให้ความสําคัญกับภาวะสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัย ทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ และประชาชนจาก ต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ โดยได้จัดให้มีการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
               ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นประโยชน์ต่อประชาชน และต้องการเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพที่ เหมาะสมตามกลุ่มอายุ สามารถค้นหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และเข้ารับการ ดูแลสุขภาพก่อนกลายเป็นผู้เจ็บป่วย และผู้ที่เจ็บป่วยได้เข้ารับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงที เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 300 คน ได้ประสานหน่วยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในครั้งนี้และเบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยบริการ ต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามบริการและเงื่อนไขที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!