ร้อยเอ็ด-คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ร้อยเอ็ด-คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              (30 มิ.ย.66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สัตวแพทย์หญิง ดร. อรพรรณ อาจคำภานายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับคณะผู้ตรวจติดตามจากเครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี, กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัชบ้านในท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
             โดยมีนายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา คำมูลกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Thailand Rabies Award 2023 ในปีนี้
            การลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อรับรู้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้นำแนวทางไปปฏิบัติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!