นครสวรรค์-สพม.นำทีมผู้บริหาร ตรวจติดตาม ประเมินผล รองผอ.ใหม่ 4 โรงเรียน

นครสวรรค์-สพม.นำทีมผู้บริหาร ตรวจติดตาม ประเมินผล รองผอ.ใหม่ 4 โรงเรียน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อเวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสายน้ำปิง รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการ 4 สถานศึกษา ได้แก่ 1. นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 2. นางสาวอาภารวี อินวงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 3. นายพิพัฒน์ พูราษฎร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 4. นายอิฐ แย้มยิ้ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
          โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ได้แก่ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผอ.รร.ทับกฤชพัฒนา นายสมคิด เจริญสุข ผอ.รร.เทพศาลาประชาสรรค์ นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยา กรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายบรรพต สมสวย ผอ.รร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นายปริญญา สุขุประการ รองผอ.รร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นางสาวรจเรข เกศสำโรง รองผอ.รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม นางสาวเจริญขวัญ จันสา รองผอ.รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม ซึ่งในการประเมิน มีการตรวจติดตามด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย เช่น งานวิชาการ ภาวะผู้นำ การผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศภายใน การทำ Port Folio การทำ plc การเผยแพร่ผลงานระดับประเทศ การทำวิจัยขั้นเรียน การประกันคุณภาพ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมให้ครูพัฒนา การทดสอบภาษาอังกฤษของครู การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือ PDCA การคิดทำโมเดลต้องมีทฤษฎีรับรอง การออกแบบนวัตกรรม การบริหารชุมชนและการดูแลเครือข่าย การสร้างเครือข่าย
              ในส่วนของเด็ก ต้องได้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และครูควรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง อบรมเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และควรเข้ารับการอบรม มี Certificate ครูต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของ สพฐ. ตอบสนองความคาดหวังของผู้ปกครอง ภายใต้บริบทของโรงเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดในเรื่อง การเขียนผลงาน 4 ย่อหน้า 1. การวางแผน 2. การดำเนินงาน 3. การนิเทศ 4. ผลสัมฤทธิ์ ที่มีทฤษฎีรองรับ เช่น การบริหารแบบมีส่วนร่วม การใช้ทฤษฎี PDCA และขอให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับเล่มผลงาน ดูเนื้องานตามองค์ประกอบของตัวชี้วัด ให้รู้จักการครองตน ครองคน ครองงาน
              นายรังสิวุฒิ กล่าวว่า “ขอชื่นชมรองทั้ง 4 ท่าน ที่มีความสามารถ แสดงผลงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับความรู้ ประสบการณ์จากคณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุงพีฒนา ครั้งต่อไปจะมีผู้ดข้ารับการ 11 คน จะใช้การจับฉลากเพื่อการนำเสนอ จะกำหนดเวลา มีเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 และในส่วนของบทบาทหน้าที่ ของรอง ผอ. มีมาตรฐานตำแหน่ง ต้องช่วยผู้บริหารขับเคลื่อนงานทั้ง 4 ฝ่ายให้ประสบความสำเร็จ และรายงานผล ทั้งต้องรับนโยบายมาสู่การปฏิบัติ ประชุมทีมงาน วางแผน ดำเนินการ รายงานผล กฎระเบียบ แนวปฏิบัติในการทำงาน การบริหารคนที่ดีจะทำให้งานในโรงเรียนประสบความสำเร็จ หากมีอุปสรรคให้ปรึกษา ผอ. คณะกรรมการ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผอ. รอง ผอ. ที่มาให้ความรู้ ให้ข้อแนะนำ ขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ต้อนรับดูแลอย่างดี”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!